Shipping and Refund Policy

Verzending, herroeping en terugbetaling

Verzending

1       De ondernemer zal zorgvuldig omgaan met het ontvangen en uitvoeren van de bestelling van de producten.

2       Na het totstandkomen van de overeenkomst zal de ondernemer spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen het door de consument bestelde product leveren, mits de volledige koopprijs is voldaan.

3       Levering vindt plaats op het door de consument opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders is afgesproken

4       Er wordt door de ondernemer zoveel mogelijk gehouden aan de overeengekomen leveringsdata. De leveringsdata zijn gebaseerd op de voor de ondernemer bekende omstandigheden en verstrekte gegevens. Bij een latere levertijd kan de consument hieraan geen rechten ontlenen.

5       De levertijd gaat in wanneer de consument het bestelproces volledig heeft afgerond en een bevestiging heeft gekregen van de ondernemer.

6       Vertraging of een gedeeltelijke levering zal binnen 14 dagen aan de consument kenbaar gemaakt worden door de ondernemer. De consument heeft dan het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden totdat de bestelling wordt verzonden.

7       De consument krijgt geen schadevergoeding wanneer de ondernemer later levert dan aangegeven.

8       Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

9       Levering vind plaats door een door de ondernemer aangewezen vervoerder. Indien de klant een andere vervoeder eist mag de ondernemer de bijkomende kosten verhalen van de consument.

 

Herroepingsrecht

1       De consument heeft het recht om binnen een bedenktijd van 14 dagen de online aankoop zonder opgave van reden ongedaan te maken. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht om deze op te geven.

2       De consument heeft geen herroepingsrecht indien:

-           Het product speciaal voor de consument op maat is gemaakt of speciaal is aangepast  op de persoonlijke wensen en/of vereisten van de consument;

-           Het product is gebruikt;

-           de consument hiervan heeft afgezien

3       De bedenktijd van 14 dagen gaat in op het moment dat het product (of het laatste product in het geval van meerdere bestelde producten in 1 bestelling) is ontvangen bij de consument of een door de consument aangewezen vertegenwoordiger.

 

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2       De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3       De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor Herroeping.

2     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij die aan (een gemachtigde van) de ondernemer.

3     Voor producten die na de bedenktijd worden teruggestuurd of geleverd, behoudt de ondernemer zich het recht om deze te weigeren. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product binnen de bedenktijd terugzendt.

4     De consument dient het product terug te zenden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

6     Het product dien teruggezonden te worden naar onderstaand adres:

Moodlum Gear
Van der Helststraat 20
1971XJ

IJmuiden

7     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

8     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1      Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument heeft ontvangen, stuurt de ondernemer de consument een ontvangstbevestiging hiervan.

2      De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

3      De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

4      De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument

5      Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaard levering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Overmacht

1     in aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van de ondernemer door de consument niet aan de ondernemer kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht

2     Onder overmacht situatie in lid 1 vallen onder meer ook:

- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp;
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen;
- faillissement van ingeschakelde derden;
- stroom-, elektriciteits-, internet-, computer of telecomstoringen;
- computervirussen;
- stakingen;
- overheidsmaatregelen;
- vervoersproblemen;
- slechte weersomstandigheden;

- werkonderbrekingen

3      Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor de ondernemer 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat de ondernemer deze kan nakomen

4     Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 dagen heeft geduurd, mogen zowel de consument als de ondernemer de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

5     Moodlum Gear hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de consument te betalen, ook niet wanner de ondernemer hiervan voordeel heeft.