Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Moodlum Gear, van toepassing vanaf november 2023 op alle verkopen gedaan via www.moodlumgear.com en www.moodlumgear.nl

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: een termijn van 14 dagen vanaf het moment van ontvangst van de bestelling, waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
 • Dag: kalenderdag
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
 • Ondernemer: Moodlum Gear, gelegen aan de Van der Helststraat 20 te IJmuiden. KVK-nummer: 91723841, BTW-id NL865750294B01
 • Website: www.moodlumgear.com en/of www.moodlumgear.nl
 • Koopprijs: De prijs van het product inclusief btw, welk vermeld staat op de website

 Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en producten door of namens Moodlum Gear, welk zijn aangeboden middels de website.

2.2       Moodlum Gear en de Consument kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 

Artikel 3 – Aanbod

3.1       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Tenzij anders vermeld zijn de door de ondernemer gebruikte afbeeldingen en video’s een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

 

 Artikel 4 – De overeenkomst

4.1       De overkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2       De overeenkomst komt tot in werking zodra de ondernemer de bestelling heeft aanvaard. Dit kan zijn middels een verklaring of door levering van het bestelde product. De ondernemer bevestigd het ontvangen van de bestelling en het aanvaarden van de overeenkomst door een e-mail terug te sturen aan de consument met hier bijgevoegd de ontvangstbevestiging van de bestelling en de verklaring van het aanvaarden van de overeenkomst.

4.3       Een door de consument geplaatste bestelling mag door de ondernemer geweigerd worden indien:

-           de consument zijn betalingsverplichting niet heeft voldaan;

-           in het verleden de consument de geplaatste bestelling niet heeft aanvaard aan te nemen;

-           de prijzen op de website fout staan vermeld

Bij een weigering van de bestelling door de ondernemer zal de consument hier spoedig van melding ontvangen. Eventueel betaalde bedragen zullen spoedig terug betaald worden

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1       Moodlum Gear hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

5.2       Bij het plaatsen van de bestelling zal het totaal verschuldigde bedrag weergeven worden

5.3       Moodlum Gear mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

5.4       Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Moodlum Gear niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

5.5       De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 6 – betalingen en betalingstermijn

6.1       de ondernemer mag een levering afhankelijk stellen van een onmiddelijke betaling, dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de producten

6.2       Bij het plaatsen van de bestelling dient er betaald te worden middels aan van de op de website aangeven mogelijkheden.

6.3       Indien er door de consument onjuistheden in de betaalgegevens worden gemaakt, heeft de consument de plicht deze onmiddellijk te melden aan de ondernemer

 

Artikel 7 – Levering en leveringstermijn

7.1       De ondernemer zal zorgvuldig omgaan met het ontvangen en uitvoeren van de bestelling van de producten.

7.2       Na het totstandkomen van de overeenkomst zal de ondernemer spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen het door de consument bestelde product leveren, mits de volledige koopprijs is voldaan.

7.3       Levering vindt plaats op het door de consument opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders is afgesproken

7.3       Er wordt door de ondernemer zoveel mogelijk gehouden aan de overeengekomen leveringsdata. De leveringsdata zijn gebaseerd op de voor de ondernemer bekende omstandigheden en verstrekte gegevens. Bij een latere levertijd kan de consument hieraan geen rechten ontlenen.

7.4       De levertijd gaat in wanneer de consument het bestelproces volledig heeft afgerond en een bevestiging heeft gekregen van de ondernemer.

7.5       Vertraging of een gedeeltelijke levering zal binnen 14 dagen aan de consument kenbaar gemaakt worden door de ondernemer. De consument heeft dan het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden totdat de bestelling wordt verzonden.

7.6       De consument krijgt geen schadevergoeding wanneer de ondernemer later levert dan aangegeven.

7.7       Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.8       Levering vind plaats door een door de ondernemer aangewezen vervoerder. Indien de klant een andere vervoeder eist mag de ondernemer de bijkomende kosten verhalen van de consument.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1       De consument heeft het recht om binnen een bedenktijd van 14 dagen de online aankoop zonder opgave van reden ongedaan te maken. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht om deze op te geven.

8.2       De consument heeft geen herroepingsrecht indien:

-           Het product speciaal voor de consument op maat is gemaakt of speciaal is aangepast  op de persoonlijke wensen en/of vereisten van de consument;

-           Het product is gebruikt;

-           de consument hiervan heeft afgezien

8.3       De bedenktijd van 14 dagen gaat in op het moment dat het product (of het laatste product in het geval van meerdere bestelde producten in 1 bestelling) is ontvangen bij de consument of een door de consument aangewezen vertegenwoordiger.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

9.1       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

9.2       De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

9.3       De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 10 – uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

10.1     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor Herroeping.

10.2     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij die aan (een gemachtigde van) de ondernemer.

10.3     Voor producten die na de bedenktijd worden teruggestuurd of geleverd, behoudt de ondernemer zich het recht om deze te weigeren. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product binnen de bedenktijd terugzendt.

10.4     De consument dient het product terug te zenden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.5     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

10.6     Het product dien teruggezonden te worden naar onderstaand adres:

Moodlum Gear
Van der Helststraat 20
1971XJ

IJmuiden

10.7     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

10.8     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 11 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

11.1      Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument heeft ontvangen, stuurt de ondernemer de consument een ontvangstbevestiging hiervan.

11.2      De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

11.3      De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

11.4      De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument

11.5      Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaard levering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 12 – Garantie

12.1      De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

12.2     De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welk aard dan ook, die de consument lijdt vanwege de overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor de ondernemer wettelijk gezien aansprakelijk voor is naar de consument toe, zal de koopprijs nooit overschrijden. 

12.3 De garantie geldt niet:

- in het geval van normale slijtage bij gebruik;

- voor schade ontstaan door ongevallen;

- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product;

- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant;

- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld/

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1     In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van de ondernemer door de consument niet aan de ondernemer kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht

13.2     Onder overmacht situatie in lid 1 vallen onder meer ook:

- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp;
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen;
- faillissement van ingeschakelde derden;
- stroom-, elektriciteits-, internet-, computer of telecomstoringen;
- computervirussen;
- stakingen;
- overheidsmaatregelen;
- vervoersproblemen;
- slechte weersomstandigheden;

- werkonderbrekingen

13.3      Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor de ondernemer 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat de ondernemer deze kan nakomen

13.4     Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 dagen heeft geduurd, mogen zowel de consument als de ondernemer de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

13.5     Moodlum Gear hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de consument te betalen, ook niet wanner de ondernemer hiervan voordeel heeft.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1     De consument moet een door de ondernemer geleverd product zo snel mogelijk inspecteren op eventuele tekortkomingen.

14.2     Bij aflevering zichtbare gebreken of klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 30 dagen na de levering gemeld te worden aan de ondernemer.

14.3     De melding dien schriftelijk, volledig en duidelijk ingediend te worden via de mail van de ondernemer, zodat de ondernemer hier gepast op kan reageren.

14.4     Door de ondernemer ontvangen klachten worden binnen 7 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vergt, zal de ondernemer dit ook binnen 7 dagen melden aan de consument met een indicatie van tijd waarbinnen de consument een passend antwoord kan verwachten.

Artikel 25 - Aansprakelijkheid Moodlum Gear

 1. Moodlum Gear is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Moodlum Gear. Wanneer Moodlum Gear aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 1. Moodlum Gear is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 2. Wanneer Moodlum Gear aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 26 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Moodlum Gear vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.